Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI i POLITYKA COOKIES


Szanujemy prawo do prywatności oraz ochrony danych osobowych Użytkowników (zwanych dalej Klientami) naszej strony internetowej www.procosmetics.pl oraz sklepu internetowego www.sklep.procosmetics.pl (dalej: „Sklep internetowy”). Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies opisuje zasady na jakich zbieramy i przetwarzamy dane osobowe.


§ 1 Administrator danych osobowych

1. Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych osobowych jest PROCOSMETICS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-035), ul. Agrestowa 145/14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław - Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292414, NIP: 8992624391, REGON: 020638804, zwana dalej PROcosmetics.pl.

2. Dane osobowe zbierane przez PROcosmetics.pl za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.


§ 2 Definicja danych osobowych, rodzaj przetwarzanych danych oraz cele, w jakich są przetwarzane


  1. Zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, przez Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

2. Dane osobowe Klientów są zbierane w następujących przypadkach:

  a) w przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym

  b) w przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowy

 c) w przypadku subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter)

3. Dane osobowe zbierane przy zakładaniu konta w Sklepie Internetowym przetwarzane są w celu:

 1. zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, tj. umożliwienia Klientowi korzystania ze Sklepu Internetowego
 2. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży (na odległość), której przedmiotem są towary dostępne w Sklepie Internetowym;
 3. rozpatrzenia reklamacji, które mogą być złożone w związku z zakupem towaru w Sklepie Internetowym;
 4. dochodzenia lub obrony przed roszczeniami powstałymi na skutek zawarcia w/w umów;
 5. prowadzenia działań marketingowych produktów i usług, w tym w celach analitycznych i statystycznych;
 6. kontaktowania się z Klientami, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą Klientów - przez e-mail oraz telefon4. Dane osobowe zbierane podczas składania zamówień przetwarzane są w celu celu:


 1. zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, tj. umożliwienia Klientowi korzystania z naszej strony internetowej;
 2. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży (na odległość), której przedmiotem są towary dostępne w Sklepie Internetowym;
 3. rozpatrzenia reklamacji, które mogą być złożone w związku z zakupem towaru w Sklepie Internetowym;
 4. dochodzenia lub obrony przed roszczeniami powstałymi na skutek zawarcia w/w umów;
 5. prowadzenia działań marketingowych produktów i usług, w tym w celach analitycznych i statystycznych;
 6. kontaktowania się z Klientami, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą Klientów - przez e-mail oraz telefon;


5. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje w formularzu:

  a) imię i nazwisko
  b) dane adresowe:
  - kod pocztowy i miejscowość;
  - kraj (państwo);
  - ulica wraz z numerem domu/lokalu.
  c) adres email;
  d) numer telefonu.

 4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala hasło dostępu do swojego konta. Klient ma możliwość zmienić hasło w późniejszym czasie.

5. Podczas składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:

  a) imię i nazwisko
  b) dane adresowe:
  - kod pocztowy i miejscowość;
  - kraj (państwo);
  - ulica wraz z numerem domu/lokalu.
  c) adres email;
  d) numer telefonu.

6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest rozszerzony o:

  a) nazwę firmy Przedsiębiorcy wraz z danymi adresowymi;
  b) numer NIP.

7. W przypadku skorzystania z biuletynu informacyjnego (Newsletter), Klient podaje jedynie swój adres e-mail.

8. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, a szczególnie: adres IP komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu oraz rodzaj systemu operacyjnego.

9. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o odnośnikach, w które kliknął lub innych czynnościach podejmowanych w Sklepie Internetowym w celu ułatwienia korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w celu poprawy funkcjonalności tych usług.

10. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania ze Sklepu Internetowego, takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.

11. Przekazanie danych osobowych na rzecz PROcosmetics.pl jest dobrowolne w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, jak również świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.


§ 3 Komu powierzamy lub udostępniamy dane osobowe oraz jak długo są przechowywane?


  1. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane dostawcom usług i partnerom biznesowym, z których korzysta PROcosmetics.pl przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom PROcosmetics.pl odnośnie celów i sposobu przetwarzania danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

  a) Podmioty przetwarzające. PROcosmetics.pl korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie PROcosmetics.pl. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, firmom dostarczającym systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych, a także podmiotom powiązanym z nami osobowo lub kapitałowo oraz naszym partnerom biznesowym;

b) Administratorzy. PROcosmetics.pl korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

2. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedziby głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

3. Dane osobowe Klientów przechowywane są:

  a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych wynikająca z korzystania z usług PROcosmetics.pl oraz dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez PROcosmetics.pl tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić PROcosmetics.pl i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi dziesięć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

  b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez PROcosmetics.pl tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, termin przedawnienia wynosi dziesięć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

4. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:

a) Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie.

b) firmie InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadczącej usługi dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomaty);

c) firmie kurierskiej

 5. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system Przelewy24.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887.

6. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayPal, jego dane są przekazywane w zakresie niezbędnym do realizacji płatności firmie PayPal Inc. z siedzibą w USA

7. Dane dotyczące nawigacji w Sklepie Internetowym mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.

  8. W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), na jego adres e-mail PROcosmetics.pl będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.

  9. W przypadku skierowania żądania PROcosmetics.pl udostępnia dane osobowe, uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.


§ 4 Mechanizmy cookies oraz adres IP


 1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików zwanych "cookies". Zapisywane są one przez PROcosmetics.pl na urządzeniu osoby odwiedzającej Sklep Internetowy - jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losową liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez PROcosmetics.pl produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają również możliwość opracowywania statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.

2. PROcosmetics.pl wykorzystuje piki cookies:

  a) Cookies sesyjne - usuwane po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.

  b) Cookies trwałe - przechowywane w pamięci urządzenia Klienta i pozostające tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

3. PROcosmetics.pl wykorzystuje cookies własne w celu:

  a) uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

  b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

4. PROcosmetics.pl wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

  a) popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);

  b) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

  c) prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Klienta z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

d) wysyłki spersonalizowanego newslettera e-mail w oparciu o oglądane przez Klienta strony internetowe będące częścią serwisu PROcosmetics.pl bądź wcześniejsze decyzje zakupowe (administrator cookies zewnętrznego: edrone Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Lekarska 1 31-203 Kraków);
 

5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. Tą drogą niemożliwe jest przedostanie się wirusów jak również niechcianego lub złośliwego oprogramowania do komputerów Klientów. Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów w ustawieniach przeglądarek internetowych. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

6. PROcosmetics.pl może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez PROcosmetics.pl przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.

7. Sklep Internetowy zawiera odnośniki do innych stron internetowych. PROcosmetics.pl nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 5 Prawa osób, których dane dotyczą

  1. Prawo do cofnięcia zgody

  a) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił PROcosmetics.pl.

  b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.

  c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez PROcosmetics.pl zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

  d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem PROcosmetics.pl może świadczyć jedynie za zgodą.

2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

  a) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli PROcosmetics.pl przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług PROcosmetics.pl, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji.

  b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.

  c) Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i PROcosmetics.pl nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.

3. Prawo do usunięcia danych (“prawo do bycia zapomnianym”)

 a) Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

 b) Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

  a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

  b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

  c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;

  d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

  e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu PROcosmetics.pl podlega;

  f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, PROcosmetics.pl może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega PROcosmetics.pl. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług PROcosmetics.pl, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

  a) Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. PROcosmetics.pl nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

  b) Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

  a. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas PROcosmetics.pl ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

  b. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;

  c. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

  d. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.

  5. Prawo dostępu do danych

  a) Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:

  a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

  b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

  c. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

  6. Prawo do sprostowania danych


  a) Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §7 Polityki Prywatności.

  7. Prawo do przenoszenia danych

  a) Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

  8. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, PROcosmetics.pl spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – PROcosmetics.pl nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

  9. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

  10. Klient ma prawo żądać od PROcosmetics.pl przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §7 Polityki Prywatności.

  11. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 6 Zarządzanie bezpieczeństwem

  1. PROcosmetics.pl zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Serwisie. PROcosmetics.pl stosuje w tym celu certyfikat SSL.

  2. PROcosmetics.pl nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.


§ 7 Zmiany w Polityce Prywatności

  1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym PROcosmetics.pl poinformuje Klientów

  2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: info @ procosmetics.pl

  3. Data ostatniej modyfikacji: 6.09.2019 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl